CAT / ESP / ENG

Com utilitzar els recursos disponibles per obtenir el poder necessari per fer allò que volem.

Aportem perspectiva i sentit al procés de presa de decisions.

Visió, missió, diagnosi del context i pla d'acció.

Creem capital intel·lectual: coneixement amb valor afegit i sistematitzat, capaç de generar beneficis tangibles i estructurals.

Els recursos són limitats i els temps d'incidència efectiva escassos i curts. La planificació i la intel·ligència s'han de combinar per aprofitar al màxim l'avinentesa.

Distribuir el missatge per aconseguir el suport al projecte.

De l'estratègia a l'acció. Triar bé els públics objectius (targets), cercar els canals per a contactar-los, utilitzar els codis idonis, impactar amb missatges significatius, establir sistemes de retorn efectius i enfortir els vincles en pro d'una fita.

Disseny i desenvolupament de les operacions per a mobilitzar eficaçment els recursos a l'abast en pro d'un objectiu compartit, amb la sensibilitat i flexibilitat per a sumar les adhesions necessàries.

Reportar i projectar per fer comprensible una idea, una acció, una candidatura.

La fortalesa del govern basat en l'empatia i la cooperació.

Un bon govern és sensible, participatiu, orientat al consens, responsable, transparent, equitatiu i inclusiu, eficaç i eficient. Però és, en essència, lideratge en pro del bé comú.

I un bon lideratge es basa en una gran voluntat i capacitat; demana de visió, coneixement, orientació, proactivitat, empatia, comunicació, atracció, resolució.

Cal decidir, triar, actuar; i també escoltar, dubtar, aprendre.
Des del ferm convenciment en les pròpies idees, respectar, tenir en consideració i actuar.

Execució política i treball per a l'interès general.

La gestió de la res publica es fonamenta en la racionalitat dels processos, en la transparència i en el rendiment de comptes: planificació estratègica, comunicació i avaluació.

Exigeix d'eines que permetin objectivar les decisions. Del disseny a l'avaluació, calen instruments per optimitzar el què, qui, com, quan, on.

L'avaluació de polítiques públiques per a l'optimització de serveis i racionalització i reducció de costos. Serveis més eficients a menor cost.

Sistematitzar el coneixement perquè esdevingui tangible.

El valor d'una organització consisteix en el valor dels seus actius tangibles i intangibles; però en una economia intensiva en tecnologia i coneixement els actius intangibles esdevenen els més crítics.

El factor humà és bàsic, però perquè es converteixi en un valor real per a l'organització cal que sigui estructural, que esdevingui capital intel·lectual. Per tal de consolidar i enriquir una organització és fonamental la sistematització i la institucionalització del coneixement que li és significatiu i que es genera dins i fora d'aquesta.

Una correcta diagnosi esdevé un instrument per:
I. Detectar febleses i amenaces i prioritzar els factors de millora de més impacte en l'organització;
II. Fer més efectius els processos d'innovació;
III. Engruixir el capital social mitjançant una millor comunicació interna, aportant transparència i implicació dels qui hi treballen;
IV. Monitoritzar l'evolució del potencial intern per a una gestió de millora contínua;
V. Una eina de comunicació externa, destacant valors estratègics de l'organització.

Comunicar significa posar en comú i implica compartir.

Orientació estratègica en temes de comunicació per a institucions, entitats i empreses.

Optimització del sistema comunicatiu per millorar el vincle entre emissor i receptor: missatges, canals, codis, retorns, contextos, soroll i redundància.
GABINET

Experts en opinions, actituds i comportaments
POLÍTICA

Anàlisi i orientació estratègica al servei del progrés social i el bon govern
SOCIETAT

Estudi de l'entorn i les organitzacions per a la presa de decisions
INFORMACIÓ

Conversió de dades en coneixement aplicat
Còrsega, 391, entl. 2a. | 08037 Barcelona | Tel. + 34 93 208 25 90 | info@gaps.cat