Àrea Client
CAT / ESP / ENG

Idees i dades convertides en informació i coneixement aplicat.

Davant les distorsions dels mass media o dels close influentials (amb capacitat d'incidència directa) els decisors necessiten la perspectiva que aporta l'anàlisi de l'opinió pública. La inclusió del mètode científic és fonamental en un context on la percepció esdevé realitat.

L'experiència personal és insuficient per concebre la complexitat social sobre la qual s'actua. La recerca esdevé la carta de navegació a partir de la qual es planifiquen els projectes.

Com utilitzar els recursos disponibles per obtenir el poder necessari per fer allò que volem.

Aportem perspectiva i sentit al procés de presa de decisions.

Visió, missió, diagnosi del context i pla d'acció.

Creem capital intel·lectual: coneixement amb valor afegit i sistematitzat, capaç de generar beneficis tangibles i estructurals.

Els recursos són limitats i els temps d'incidència efectiva escassos i curts. La planificació i la intel·ligència s'han de combinar per aprofitar al màxim l'avinentesa.

Distribuir el missatge per aconseguir el suport al projecte.

De l'estratègia a l'acció. Triar bé els públics objectius (targets), cercar els canals per a contactar-los, utilitzar els codis idonis, impactar amb missatges significatius, establir sistemes de retorn efectius i enfortir els vincles en pro d'una fita.

Disseny i desenvolupament de les operacions per a mobilitzar eficaçment els recursos a l'abast en pro d'un objectiu compartit, amb la sensibilitat i flexibilitat per a sumar les adhesions necessàries.

Reportar i projectar per fer comprensible una idea, una acció, una candidatura.

La fortalesa del govern basat en l'empatia i la cooperació.

Un bon govern és sensible, participatiu, orientat al consens, responsable, transparent, equitatiu i inclusiu, eficaç i eficient. Però és, en essència, lideratge en pro del bé comú.

I un bon lideratge es basa en una gran voluntat i capacitat; demana de visió, coneixement, orientació, proactivitat, empatia, comunicació, atracció, resolució.

Cal decidir, triar, actuar; i també escoltar, dubtar, aprendre.
Des del ferm convenciment en les pròpies idees, respectar, tenir en consideració i actuar.

Execució política i treball per a l'interès general.

La gestió de la res publica es fonamenta en la racionalitat dels processos, en la transparència i en el rendiment de comptes: planificació estratègica, comunicació i avaluació.

Exigeix d'eines que permetin objectivar les decisions. Del disseny a l'avaluació, calen instruments per optimitzar el què, qui, com, quan, on.

L'avaluació de polítiques públiques per a l'optimització de serveis i racionalització i reducció de costos. Serveis més eficients a menor cost.

Promoció d'una identitat atractiva, forta i coherent

Creació, desenvolupament i seguiment de la imatge de marca per al posicionament de partits, professionals i institucions.

Acompanyem als actors de l'àmbit polític al llarg de tot el procés, des de la diagnosi fins a l'acció, per consolidar o reformular la seva reputació amb una perspectiva estratègica per assolir els objectius plantejats.
POLÍTICA

Anàlisi i orientació estratègica al servei del progrés social i el bon govern
SOCIETAT

Estudi de l'entorn i les organitzacions per a la presa de decisions
EMPRESA

Conversió de dades en coneixement aplicat
GAPS

Experts en opinions, actituds i comportaments
Passatge Bocabella 5 | 08013 Barcelona | Tel. + 34 93 208 25 90 | estudis@gaps.cat